Skip to main content

PRIVACY

STATEMENT

Privacybeleid Graziosi Progetti B.V.  Nederlands

Graziosi Progetti vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar klanten, websitebezoekers, en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hieraan stelt.

1. Wie zijn wij?

Graziosi Progetti B.V. is gevestigd te Den Haag (2596 BE), aan Benoordehoutseweg 227-3. Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG beslist zij welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze gevensverwerkingen inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via onze website:

 • www.graziosi-progetti.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

2.1   Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:

 • U onze website bezoekt;
 • U via of op onze website uw gegevens invult of achterlaat;
 • U bij ons solliciteert;
 • Wij een zakelijk of klantrelatie met u onderhouden.

2.2         Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Communicatie. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van Graziosi Progetti B.V. En om met u contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten voor te verlenen diensten en afhandeling van uw betaling.
 3. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle, bedrijfsveiligheid en overige wet en regelgeving.

2.3        Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en op basis van welke grondslag?

Graziosi Progetti B.V. verwerkt persoonsgegevens over u op basis van een van de grondslagen uit art.6 van de AVG.

Websitebezoeker

 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens zoals uw IP-adres (zie ons Cookiebeleid),
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier)

De grondslag voor deze verwerking is de door u verstrekte expliciete toestemming.

Werkzoekende

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

De grondslag voor deze verwerking is de door u verstrekte expliciete toestemming.

Zakelijke relatie

Graziosi Progetti B.V. verwerkt de persoonsgegevens van personen met wie wij zaken doen dan wel van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, uitvoerders, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang om met u zaken te kunnen doen.

2.4       Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

‘Graziosi Progetti B.V.’ verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website) bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@graziosi-progetti.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3 .  Hoe lang we gegevens bewaren

Graziosi Progetti B.V. zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de (Archief)wet is vereist.

4. Delen met anderen

Graziosi Progetti B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij u hiervoor expliciete toestemming heeft verleend, dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en/of zij hiervoor een gerechtvaardigd heeft. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Graziosi Progetti B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Graziosi Progetti B.V. van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen welk verzoek binnen een redelijke termijn (30 dgn) zal worden behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die van u worden verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Tenslotte kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@graziosi-progetti.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw IP-adres en een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij het BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

6. Beveiliging

Graziosi Progetti B.V. zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Graziosi Progetti B.V. via info@grazioso-progetti.nl

7.  Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

8. Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan:

info@graziosi-progetti.nl. Per post zijn we te bereiken op het adres zoals vermeld bij punt 1.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: +31 70 338 8145

Versie: mei 2018